ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Αγα­πη­τοί επι­σκέ­πτες σας καλω­σο­ρί­ζου­με στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα της Ελευ­θέ­ρας Απο­στο­λι­κής Εκκλη­σί­ας Πεντη­κο­στής Λέον­μπεργκ. Σκο­πός της ιστο­σε­λί­δας μας είναι η διά­δο­ση του Ευαγ­γε­λί­ου σε όλους τους ανθρώ­πους που ανα­ζη­τούν την αλήθεια.

Επί­σης μπο­ρεί­τε να μας στεί­λε­τε το αίτη­μά σας για προ­σευ­χή, το μήνυ­μά σας ή την απο­ρία σας σχε­τι­κά με κάποιο θέμα στο Λόγο Του Θεού ή ότι άλλο σας απασχολεί. 

 

 

 

Ευχή όλων μας, είναι ο Θεός να σας ευλο­γή­σει και να σας οδη­γή­σει σε όλη την αλήθεια.


Λύχνος εἰς τοὺς πόδας μου εἶναι ὁ λόγος σου καὶ φῶς εἰς τὰς τρί­βους μου.
Ψαλ­μοί 119:105

Κοινωνία Αγάπης

  • Ιδού, τι καλόν και τι τερ­πνόν, να συγκα­τοι­κώ­σιν εν ομο­νοία αδελφοί.
  • Είναι ως το πολύ­τι­μων μύρον επί την κεφα­λήν, το κατα­βαί­νον επί τον πώγω­να, τον πώγω­να του Ααρών· το κατα­βαί­νον επί το στό­μιον του ενδύ­μα­τος αυτού
  • ως η δρό­σος του Αερ­μών, η κατα­βαί­νου­σα επί τα όρη της Σιών· διό­τι εκεί διώ­ρι­σεν ο Κύριος την ευλο­γί­αν, ζωήν έως του αιώνος.
  • Ψαλ­μοί ρλγ’ :1,2,3