Κοινωνία Αγάπης

 Εκεί­νο, το οποί­ον είδο­μεν και ηκού­σα­μεν, απαγ­γέλ­λο­μεν προς εσάς· δια να έχη­τε και σεις κοι­νω­νί­αν μεθ’ ημών· και η κοι­νω­νία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού…