Επικοινωνία

 Ελευ­θέ­ρα Απο­στο­λι­κή Εκκλη­σία Πεντηκοστής 

Eltingerstr. 61, 71229 Λέονμπεργκ 

τηλ.: +49(0)71529267692

Ώρες Λει­τουρ­γί­ας

Κυρια­κή
10:00 am — 12:30 pm
Δευ­τέ­ρα
Closed
Τρί­τη
7:00 pm — 9:00 pm
Τετάρ­τη
Closed
Πέμ­πτη
7:00 pm — 9:00 pm
Παρα­σκευή
Closed
Σάβ­βα­το
Closed

Επί­σης μπο­ρεί­τε να μας στεί­λε­τε το αίτη­μά σας για προ­σευ­χή, το μήνυ­μά σας ή την απο­ρία σας σχε­τι­κά με κάποιο θέμα στο Λόγο Του Θεού ή ότι άλλο σας απασχολεί.