Η Νεολαία


Η κοι­νή μαρ­τυ­ρία όλων όσων περ­πα­τούν τον δρό­μο Του Ιησού Χρι­στού είναι πως η μελέ­τη των Αγί­ων Γρα­φών και ιδιαί­τε­ρα του Ευαγ­γε­λί­ου Του Σωτή­ρα μας Ιησού Χρι­στού καθώς και η επι­κοι­νω­νία με Τον Πατέ­ρα Θεό με την προ­σευ­χή, είναι το Α & το Ω στην προ­κο­πή και πνευ­μα­τι­κή τους πρό­ο­δο. Το να γνω­ρί­ζει και να είναι στη­ριγ­μέ­νος κάθε πιστός στις αλή­θειες της Αγί­ας Γρα­φής προ­ϋ­πο­θέ­τει συστη­μα­τι­κή προ­σω­πι­κή μελέ­τη των Ιερών Γραμ­μά­των και κατή­χη­ση των νεώ­τε­ρων από τους παλαιότερους. 

Κάθε Παρα­σκευή 07:00μμ-08:00μμ Προ­σεύ­χη και
08:00μμ μέχρι περί­που 11:00μμ συζη­τή­σεις σε πνευ­μα­τι­κά θέματα

Αυτός είναι και ο κύριος στό­χος της συντρο­φιάς των νέων της Εκκλη­σί­ας μας. Νέοι, από τα πρώ­τα χρό­νια της εφη­βεί­ας τους έως και νέα ζευ­γά­ρια που έχουν πλέ­ον τις δικές τους οικο­γέ­νειες, συγκε­ντρώ­νο­νται τακτι­κά και όχι μόνο. Προ­τρέ­πει ο ένας τον άλλον, μελε­τούν Τον Λόγο Του Θεού, μοι­ρά­ζο­νται καθη­με­ρι­νές εμπει­ρί­ες με τον Κύριο Ιησού Χρι­στό, προ­σεύ­χο­νται ο ένας για τον άλλον και συζη­τούν θέμα­τα και απο­ρί­ες που τους απα­σχο­λούν μέσα από το πρί­σμα της διδα­σκα­λί­ας Του Ευαγγελίου. 

Είναι θαυ­μα­στό το έργο αυτό της συντρο­φιάς των νέων όταν παρα­τη­ρεί κανείς την αρμο­νία και την ενό­τη­τα που υπάρ­χει στις σχέ­σεις τους αλλά και το έργο που παρά­γε­ται μέσα από όλους τους νέους, το οποίο δοξά­ζει τον Πατέ­ρα Θεό. Οι παλαιό­τε­ροι, βγαλ­μέ­νοι κι αυτοί από τα σπλά­χνα της ίδιας συντρο­φιάς, με αγά­πη και πολύ χαρά  αγκα­λιά­ζουν και  υπη­ρε­τούν τους νεώ­τε­ρους όπως κι ίδιοι είχαν υπη­ρε­τη­θεί από την γενιά που τους έδω­σε τη σκυτάλη.