Το Κυριακό Σχολείο

“Μακά­ριος ο άνθρω­πος, όστις δεν περιε­πά­τη­σεν εν βου­λή ασε­βών, και εν οδώ αμαρ­τω­λών δεν εστά­θη, και επί καθέ­δρας χλευα­στών δεν εκά­θη­σεν”
Ψαλμόςα/1

Το παι­δί από τις πρώ­τες μέρες της ζωής του προ­σπα­θεί να απο­κτή­σει αντί­λη­ψη και να ερμη­νεύ­σει τον κόσμο γύρω του. Για να αντι­με­τω­πί­σει τις προ­κλή­σεις και τις απαι­τή­σεις της σύγ­χρο­νης κοι­νω­νί­ας, εκτός από τις προ­σπά­θειες που κατα­βάλ­λουν οι γονείς για την όσο το δυνα­τόν καλύ­τε­ρη ανά­πτυ­ξη των παι­διών σ’ όλα τα επί­πε­δα (συναι­σθη­μα­τι­κό, σωμα­τι­κό, ψυχι­κό, νοη­τι­κό και κοι­νω­νι­κό), “αρω­γός” είναι πάντα ο Λόγος Του Θεού. Γι’ αυτό και με την κατή­χη­ση των παι­διών στα Ιερά Γράμ­μα­τα, προ­σπα­θού­με να τους δώσου­με από πολύ νωρίς την ευκαι­ρία να  ανα­πτύ­ξουν μία ισορ­ρο­πη­μέ­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα με τη βοή­θεια και τη χάρη Του Θεού.
Κάθε Κυρια­κή
Το Κυρια­κό το επι­με­λού­νται ο Αδερ­φός Αντρέ­ας Γιού­ρας

Στό­χος μας είναι τα παι­διά να μάθουν :
- Να προ­σεύ­χο­νται και να ψάλ­λουν Στον Κύριο
- Να μελε­τούν τον λόγο Του Θεού την Αγία Γρα­φή
- Να κάνουν πρά­ξη αυτά που δια­βά­ζουν στην Βίβλο
- Να έχουν πίστη Στον Θεό
- Να γνω­ρί­σουν Τον Ιησού Χρι­στό σαν προ­σω­πι­κό τους σωτή­ρα

- Η ζωή τους να “χτι­στεί”  πάνω σε γερά θεμέ­λια και να δημιουρ­γή­σουν μια δυνα­τή σχέ­ση με Το Θεό στη ζωή τους.

«Δίδα­ξον το παι­δί­ον εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απο­μα­κρυν­θή απ’ αυτής ουδέ όταν γηρά­ση.»
Παρ. 22:6