Κοινωνία Αγάπης

στις

 Εκεί­νο, το οποί­ον είδο­μεν και ηκού­σα­μεν, απαγ­γέλ­λο­μεν προς εσάς· δια να έχη­τε και σεις κοι­νω­νί­αν μεθ’ ημών· και η κοι­νω­νία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χρι­στού.

Α’ Ιωάν­νου α:3

Ήσαν δε προ­σκαρ­τε­ρού­ντες τη διδα­χή των απο­στό­λων και τη κοι­νω­νία και τη κλά­σει του άρτου και ταίς προ­σευ­χές

Πρά­ξεις β’ 42