Κοινωνία Αγάπης

στις

 Εκείνο, το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν προς εσάς· δια να έχητε και σεις κοινωνίαν μεθ’ ημών· και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού.

Α’ Ιωάννου α:3

Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάσει του άρτου και ταίς προσευχές

Πράξεις β’ 42