Κοινωνία Αγάπης

 Εκείνο, το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν προς εσάς· δια να έχητε και σεις κοινωνίαν μεθ’ ημών· και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού…